ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 56 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้แม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
08 สิงหาคม 2563
( 01:04:51 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 19:28:59 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 14:58:30 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : จันทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 11:34:38 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการการบิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 09:59:45 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 17   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : บช.บ
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 09:41:53 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : การเมืองการปกครอง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
06 สิงหาคม 2563
( 12:06:41 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์
สาขา : การจัดการการเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
05 สิงหาคม 2563
( 20:27:52 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.67
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
05 สิงหาคม 2563
( 13:07:09 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : บธบ.บ.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
05 สิงหาคม 2563
( 11:54:09 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 120,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : Master Degree
สาขา : International Marketing Management
สถาบัน : University of East London
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
05 สิงหาคม 2563
( 11:18:14 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 32,500 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.35
ระดับการศึกษา : รปศ.
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
05 สิงหาคม 2563
( 10:56:57 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มรภ.วไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
04 สิงหาคม 2563
( 21:43:04 )
ลำดับที่ 14
resume score : 82%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.58
ระดับการศึกษา : บธ.ม.
สาขา : การจัดการ (MBA)
สถาบัน : มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
04 สิงหาคม 2563
( 16:13:17 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 53  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 70,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : บธบ
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
04 สิงหาคม 2563
( 14:46:50 )