ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 13 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
07 สิงหาคม 2563
( 11:49:35 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
06 สิงหาคม 2563
( 17:16:32 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
06 สิงหาคม 2563
( 10:22:09 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.39
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
05 สิงหาคม 2563
( 23:25:39 )
ลำดับที่ 5
resume score : 82%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.58
ระดับการศึกษา : บธ.ม.
สาขา : การจัดการ (MBA)
สถาบัน : มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
04 สิงหาคม 2563
( 16:13:17 )
ลำดับที่ 6
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.60
ระดับการศึกษา : วท.ม
สาขา : การจัดการทรัพยากร(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
04 สิงหาคม 2563
( 15:16:31 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีเคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
02 สิงหาคม 2563
( 20:53:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
31 กรกฎาคม 2563
( 21:03:00 )
ลำดับที่ 9
resume score : 83%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา :
สาขา :
สถาบัน :
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
29 กรกฎาคม 2563
( 22:51:23 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
27 กรกฎาคม 2563
( 15:59:18 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ตราด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.82
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
24 กรกฎาคม 2563
( 09:52:03 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : Bachelor of Science
สาขา : Agro-Industrial Product Development
สถาบัน : Rajamanggala University of Technology Lanna Lampan
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
21 กรกฎาคม 2563
( 16:06:10 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
21 กรกฎาคม 2563
( 00:38:38 )