ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 17 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
07 สิงหาคม 2563
( 23:06:04 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : คณิตศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
05 สิงหาคม 2563
( 00:33:51 )
ลำดับที่ 3
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.60
ระดับการศึกษา : วท.ม
สาขา : การจัดการทรัพยากร(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
04 สิงหาคม 2563
( 15:16:31 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทย์-คอมฯ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
03 สิงหาคม 2563
( 16:22:14 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : จันทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.07
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
02 สิงหาคม 2563
( 22:23:05 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.54
ระดับการศึกษา : วทม.
สาขา : นิติวิทยาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
01 สิงหาคม 2563
( 18:06:40 )
ลำดับที่ 7
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์)
สาขา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
30 กรกฎาคม 2563
( 17:34:11 )
ลำดับที่ 8
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
30 กรกฎาคม 2563
( 07:00:09 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
28 กรกฎาคม 2563
( 19:48:35 )
ลำดับที่ 10
resume score : 82%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การตลาด
สถาบัน : RMUTK
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
26 กรกฎาคม 2563
( 11:27:43 )
ลำดับที่ 11
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
25 กรกฎาคม 2563
( 16:21:05 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ตราด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
23 กรกฎาคม 2563
( 07:27:46 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
22 กรกฎาคม 2563
( 19:24:49 )
ลำดับที่ 14
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
21 กรกฎาคม 2563
( 22:28:32 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สตูล
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
20 กรกฎาคม 2563
( 19:58:22 )