ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 21 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : วิทยุและโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 05:23:05 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
06 สิงหาคม 2563
( 23:25:00 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : สถาบันราชภัฎสงขลา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
06 สิงหาคม 2563
( 19:57:23 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
05 สิงหาคม 2563
( 16:34:16 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิชาภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
04 สิงหาคม 2563
( 14:19:00 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.83
ระดับการศึกษา : ป.ตรี​ ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิเทศศาสตร์​บูรณาการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
03 สิงหาคม 2563
( 17:37:30 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
03 สิงหาคม 2563
( 10:47:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
03 สิงหาคม 2563
( 10:30:06 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : นิเทศศาตรบัณฑิต​
สาขา : วารสาร​ศาสตร์​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวน​สุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
03 สิงหาคม 2563
( 00:19:43 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
02 สิงหาคม 2563
( 19:26:47 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.72
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ Yangtze Normal Universi
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
02 สิงหาคม 2563
( 16:03:50 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.94
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาไทยและการสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
30 กรกฎาคม 2563
( 18:29:29 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การสอนภาษาจีน
สถาบัน : Jinan University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
30 กรกฎาคม 2563
( 16:05:57 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : นศ.บ
สาขา : เทคโนโลยีสือสารมวลชล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
30 กรกฎาคม 2563
( 10:12:46 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
30 กรกฎาคม 2563
( 01:23:27 )