ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 152 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:29:47 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.65
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคนิคการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 21:25:10 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
07 สิงหาคม 2563
( 20:49:57 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร
สาขา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ยะลา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
07 สิงหาคม 2563
( 20:31:39 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชแพทย์/พยาบาล/เภสัช
07 สิงหาคม 2563
( 19:28:31 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการสถานพยาบาล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชแพทย์/พยาบาล/เภสัช
07 สิงหาคม 2563
( 19:04:43 )
ลำดับที่ 7
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : อุทัยธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : การแพทย์แผนไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
07 สิงหาคม 2563
( 15:09:41 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : เภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขา : เภสัชอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 13:58:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : น่าน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคนิคการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
07 สิงหาคม 2563
( 12:54:24 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 12:35:08 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : ปริญญษตรี
สาขา : พยาบาลศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
06 สิงหาคม 2563
( 23:56:43 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
สาขา : ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
06 สิงหาคม 2563
( 22:38:07 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์แพทย์/พยาบาล/เภสัช
06 สิงหาคม 2563
( 21:48:48 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : พยาบาลศาสตร์
สาขา : พยาบาลศาสตร์
สถาบัน : Mission​ collage
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
06 สิงหาคม 2563
( 19:04:54 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : วทบ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 17:44:49 )