ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 132 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 23:55:18 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 23:21:09 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.65
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคนิคการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 21:25:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 16:05:10 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 15:36:00 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : วิทยาศาตรบัณฑิต
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 13:40:58 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 13:29:45 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศ.บ
สาขา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 13:12:13 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
07 สิงหาคม 2563
( 11:49:35 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัญฑิต
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
07 สิงหาคม 2563
( 10:54:29 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เคมีสิ่งเเวดล้อม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
07 สิงหาคม 2563
( 10:41:42 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 08:51:27 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 03:57:48 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 02:19:24 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 01:07:48 )