ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 54 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัญฑิต
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
07 สิงหาคม 2563
( 10:54:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
06 สิงหาคม 2563
( 10:35:57 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
05 สิงหาคม 2563
( 22:44:53 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พังงา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.92
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัญฑิต
สาขา : จุลชีววิยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
05 สิงหาคม 2563
( 21:19:20 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
05 สิงหาคม 2563
( 21:01:31 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
05 สิงหาคม 2563
( 17:51:15 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
05 สิงหาคม 2563
( 12:10:37 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบัน : วิทยาลัยนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
05 สิงหาคม 2563
( 11:06:04 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
04 สิงหาคม 2563
( 14:49:24 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.59
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
04 สิงหาคม 2563
( 13:26:19 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
03 สิงหาคม 2563
( 16:08:35 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการวิศวกรขาย/Sale Engineer
03 สิงหาคม 2563
( 11:12:58 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ป.โท
สาขา : วิศวกรรมเคมี
สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
03 สิงหาคม 2563
( 09:19:37 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
03 สิงหาคม 2563
( 08:35:59 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.70
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการอื่นๆ
02 สิงหาคม 2563
( 12:24:41 )