ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 43 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
11 สิงหาคม 2563
( 22:44:16 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : เคมีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
11 สิงหาคม 2563
( 17:16:13 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : แม่ฟ้าหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
11 สิงหาคม 2563
( 14:58:12 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ศูนย์การศึกษาศรีบุญเรือง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)บุคคล/ฝึกอบรม/Training
11 สิงหาคม 2563
( 00:00:16 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นราธิวาส
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
10 สิงหาคม 2563
( 18:02:32 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เคมีสิ่งเเวดล้อม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
10 สิงหาคม 2563
( 15:20:31 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
09 สิงหาคม 2563
( 20:27:49 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
09 สิงหาคม 2563
( 16:16:15 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
08 สิงหาคม 2563
( 20:29:33 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.54
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
08 สิงหาคม 2563
( 14:53:49 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
07 สิงหาคม 2563
( 14:27:08 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.4
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : ม.ราชภัฎนครสวรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
07 สิงหาคม 2563
( 13:32:35 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย
สถาบัน : ปลายพระยาวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 04:15:39 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
06 สิงหาคม 2563
( 23:20:27 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ระนอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
06 สิงหาคม 2563
( 22:42:30 )