ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 171 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีราชมงคลนนทบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
08 สิงหาคม 2563
( 00:45:31 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนสังขะ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 23:48:17 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : เกษตรกรรมเเละเทคโนโลยี
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ขอนแก่น
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 21:40:20 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 19:54:06 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างกลโรงงาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 14:23:06 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 50  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : ศิลปศาตร
สถาบัน : สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 12:05:35 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ป.6
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 10:23:05 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.82
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิท,คณิต
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าลี่ จ.เลย
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 09:33:11 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : คณิต
สถาบัน : กศน.
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 08:07:09 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : ม3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 07:39:53 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ไม่มี
สถาบัน : โรงเรียนพระแม่มารีพนะโขนง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 04:23:39 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย
สถาบัน : ปลายพระยาวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 04:15:39 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : พละ
สถาบัน : ศรีนครินระยอง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.กฎหมาย
06 สิงหาคม 2563
( 23:14:55 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.06
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
06 สิงหาคม 2563
( 23:05:59 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ไทย
สถาบัน : นนทรีวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
06 สิงหาคม 2563
( 22:44:10 )