มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินและเบิกเงินสรุปการใช้จ่ายเงินประจำวันขออนุมัติเบิกเงินชดเชยจัดทำงบประมาณและแผน
2. จัดวางแผน/จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสำนักวิชา
3. เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
4. ประชุมคณะทำงาน ตามเอกสาร ทบทวนความเสี่ยง ตามเอกสาร ประเมินความเสี่ยง ตามเอกสาร ระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามเอกสาร กิจกรรมการควบคุมภายใน ตามเอกสาร จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสำนักวิชา
5. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายงานผลต่อ คกก. ประจำสำนักวิชาฯ/มหาวิทยาลัย
6. วางแผนการดำเนินงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าของผลดำเนินงานและจัดส่งข้อมูลระบบ CHE QA Online
7. รับตามเอกสารส่ง หนังสือ/เอกสาร ติดต่อ/ประสานงาน ให้บริการ/อำนวยความสะดวก
8. วางแผนการประชุมตลอดทั้งปี เชิญประชุม จัดทำรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม
9. วางแผนจัดทำโครงการ ประสานงานและจัดทำโครงการตามแผนงานที่กำหนด ประเมินผลการดำเนินโครงการ
10 .ติดต่อ/ประสานงาน/ต้อนรับ/อำนวยความสะดวกกับแขกผู้มาเยือน ขออนุมัติค่าใช้จ่าย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้
1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้ทั่วไป
4.ภาษาอังกฤษ
5.มิติสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ตามเอกสาร มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ