กรมประมง

กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ   ( 21 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

กรมประมง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ได้รับประกาศนียบัตรทางเรือ (รายละะอียดตามเอกสารต้นฉบับ)
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 ตามเอกสาร 3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ผู้ได้รับการบรรจุต้องสามารถปฏิบัติงานในเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านช่างกลเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1.1) ความรู้เกี่ยวกับช่างเครื่องเรือ
(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482
ตามเอกสาร พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
(2) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธี ดังนี้
2.1 สอบปฏิบัติ (50 คะแนน)
(1) การตรวจเช็คและซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องจักรกลภายในเรือ
(2) การใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ของเรือและการควบคุมการทำงานของ เครื่องยนต์เรือตามคำสั่งเดินเรือ
2.2 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้คัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เงื่อนไข : จะต้องอยู่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ