กรมประมง

กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ( 21 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

กรมประมง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติเกี่ยวกับด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบในกลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์เพื่อให้การผลิตสัตว์น้ำได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
(1) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามหัวข้อความรู้ ดังนี้
(1.1) ด้านวิชาการสัตวแพทย์
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำและโรคอุบัติใหม่
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรคและการชันสูตรโรคสัตว์น้ำ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาและการควบคุมโรคสัตว์น้ำ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา เคมีภัณฑ์และวัคซีนในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับกลไกการดื้อยาและเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูป
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการชีววิทยาของสัตว์น้ำ
(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
ตามเอกสาร พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(2) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธี ดังนี้
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้คัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ)
เงื่อนไข : ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ