กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ( 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 )

กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และปฏิบัติงานด้านผลิตพันธุ์หม่อนเลี้ยงไหม
2. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม วิเคราะห์ข้อมูล
3. ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย
4. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารการรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ทดสอบความสามารถทั่วไปและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ ความรู้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และความรู้ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : วิธีสอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : วิธีสอบข้อเขียน

สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : วิธีสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะและประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล (ครั้งที่ 3) จะต้องสอบผ่านสมรรถนะ (ความรู้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทั้ง 3 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1,2 และครั้งที่ 3 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าแต่ถ้ามีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลำดับกว่า

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ