กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( 1 พฤศจิกายน - 8 พฤศจิกายน 2561 )

กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระกบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณืในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควมคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ๔. ระบบแสงสว่าง ตามเอกสาร ระบบปรับอากาศ ๕. ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียง ๖. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM ๗. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง ๘. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ตามเอกสาร สื่อคมนาคม ๙. ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามเอกสาร การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ