กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2561 )

กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเแลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาขัดข้องของการใช้โปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
4. ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
5. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบันของไทย) 2. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้ด้านหม่อนไหม 4. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ความรู้ ทักษะ สำหรับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและทดสอบปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผุ้ที่จะถือว่าเป็นผุ้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผุ้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติและประเมินสมรรนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แตะละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผุ้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ