งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงานงานราชการ 2564 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

.:: ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 1,900 หน้า จำนวน 18,995 ตำแหน่ง ::.
งานราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ) อัตราเงินเดือน : 44,830 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ เน้นสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการเคมี หรือโลหการกายภาพ และโลหการเชิงกล ๒)มีศักยภาพในการทำงานวิจัยที่เกียวข้องกับโลหการเคมี การถลุงแร่ การผลิตโลหะและรีไซเคิล หรือการแปรรูปโลหะ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อัตราเงินเดือน : 44,830 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒)มีประสบการณ์การสอนหรือมีความสามารถสอนในรายวิชา Computer Network และ Software Engineering ๓)มีผลงานวิจัยตี...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต) อัตราเงินเดือน : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาโท ตามเอกสาร ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒)มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตโนม...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) อัตราเงินเดือน : 44,830 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ (Meat Science) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.) ด้านสัตว์ศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ๒)สามารถสอนราย...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) อัตราเงินเดือน : 44,830 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวหรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช) หรือสาขาวิชาใกล้เคียง) ๒)มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้านเทคโ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) อัตราเงินเดือน : 44,830 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ๒)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข...
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 )กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. มีประสบการทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม และความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ห้องทดลองปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัต...
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2561 )กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับ ตามเอกสาร ทักษะ ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับ ตามเอ...
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์   ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับ ตามเอกสาร ทักษะ ตามเอกสารต้นฉบับ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับ...
ตลาดนัดแรงงาน
01 ตุลาคม 2561ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
21 กันยายน 2561ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
11 กันยายน 2561บริเวณ The Hall ชั้น 2 หน้า food park อยุธยาซิตี้พาร์ค
31 สิงหาคม 2561ณ บริเวณลานจอดรถภายใน อผศ. ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎ
07 สิงหาคม 2561ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
10 กรกฎาคม 2561ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ
10 กรกฎาคม 2561บริเวณ The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
24 พฤษภาคม 2561ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
24 พฤษภาคม 2561ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
21 พฤษภาคม 2561โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่