งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงานงานราชการ 2564 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

.:: ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 1,900 หน้า จำนวน 18,995 ตำแหน่ง ::.
งานราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ทางน้ำ (Aquatic Sciences) ประมง (Fisheries) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) วิทยาศาสตร์ทางอาหาร (Food Science) อุตสาหกรรมเกษตร (A...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ (Meat Science) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.) ด้านเทคโนโลยีกา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสรีรวิทยา (Animal Physiology) โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ๒)สามารถสอนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มกายวิภาคสัตว์และสรีรวิทยาสัตว์ สุขศาส...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวหรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช) หรือสาขาวิชาใกล้เคียง) ๒)มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้า...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์-สาขาวิชาคณิตศาสตร์    ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การประกันภัย คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม คณิตศาสตร์การคณณา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับ...
กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ   ( 13 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561 )กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน : 20,780 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : อนุปริญญา, ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1.ครูสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2 ตำแหน่ง) 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ 1.3 มีประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรประกา...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง    ( 5 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2561 )กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง   ( 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 )กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ทักษะ ความ...
กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานโทรศัพท์, พนักงานสถิติ, ช่างไม้, ช่างโลหะ, ช่างซ่อมเครื่องยนต์   ( 5 พฤศจิกายน - 13 พฤศจิกายน 2561 )กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ, พนักงานโทรศัพท์, พนักงานสถิติ, ช่างไม้, ช่างโลหะ, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ อัตราเงินเดือน : 10430-11280 บาท ประเภท : บริการ และ เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ,ม.ต้น ,ม.ปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ผู้สมัครตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ และพนักงานโทรศัพท์ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหล...
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ และด้านบริหารงานทั่วไป)    (1 พฤศจิกายน - 9 พฤศจิกายน 2561 )สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านธุรการ และด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง ว...
ตลาดนัดแรงงาน
01 ตุลาคม 2561ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
21 กันยายน 2561ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
11 กันยายน 2561บริเวณ The Hall ชั้น 2 หน้า food park อยุธยาซิตี้พาร์ค
31 สิงหาคม 2561ณ บริเวณลานจอดรถภายใน อผศ. ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎ
07 สิงหาคม 2561ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
10 กรกฎาคม 2561ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ
10 กรกฎาคม 2561บริเวณ The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
24 พฤษภาคม 2561ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
24 พฤษภาคม 2561ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
21 พฤษภาคม 2561โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่