MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตครบวงจร
- ให้ความรู้ วางแผนการประกันสุขภาพ /การประกันภัยทรัพย์สิน
- ให้คำปรึกษาในการวางแผนด้านภาษี
- วางแผนแนะนำการเกษียณอายุ รับบำนาญส่วนบุคคล
- วางแผนทุนการศึกษาบุตร ถึงระดับมหาลัยทั่วโลก
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
086-191-1196 , 062-492-5953
-
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตคุณภาพโครงการพิเศษ MTL 5ํ YEARS โบนัส 5ล้าน 04 มีนาคม 2567
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 04 มีนาคม 2567
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 04 มีนาคม 2567
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA NEXT 04 มีนาคม 2567
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 04 มีนาคม 2567
     6. Sale Manager 04 มีนาคม 2567
     7. นักการตลาดออนไลน์ 04 มีนาคม 2567
     8. เลขานุการ 04 มีนาคม 2567
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 04 มีนาคม 2567
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 04 มีนาคม 2567
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 04 มีนาคม 2567
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 04 มีนาคม 2567
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 04 มีนาคม 2567