MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ /ที่ปรึกษาการประกันภัย
- ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี/บำนาณเกษียณอายุ/ทุนการศึกษาบุตร
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
086-191-1196,095-450-3397
-
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 28 กันยายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 28 กันยายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 28 กันยายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 28 กันยายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 28 กันยายน 2564
     6. Sale Manager 28 กันยายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 28 กันยายน 2564
     8. เลขานุการ 28 กันยายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 28 กันยายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 28 กันยายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 28 กันยายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 28 กันยายน 2564