MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ /ที่ปรึกษาการประกันภัย
- ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี/บำนาณเกษียณอายุ/ทุนการศึกษาบุตร
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
086-191-1196,095-450-3397
-
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 22 มกราคม 2565
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 22 มกราคม 2565
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 22 มกราคม 2565
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 22 มกราคม 2565
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 22 มกราคม 2565
     6. Sale Manager 22 มกราคม 2565
     7. นักการตลาดออนไลน์ 22 มกราคม 2565
     8. เลขานุการ 22 มกราคม 2565
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2565
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 22 มกราคม 2565
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 22 มกราคม 2565
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 22 มกราคม 2565
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 22 มกราคม 2565