MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตครบวงจร
- ให้ความรู้ วางแผนการประกันสุขภาพ /การประกันภัยทรัพย์สิน
- ให้คำปรึกษาในการวางแผนด้านภาษี
- วางแผนแนะนำการเกษียณอายุ รับบำนาญส่วนบุคคล
- วางแผนทุนการศึกษาบุตร ถึงระดับมหาลัยทั่วโลก
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
086-191-1196 , 062-492-5953
-
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตคุณภาพโครงการพิเศษ MTL 5ํ YEARS โบนัส 5ล้าน 17 สิงหาคม 2565
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 17 สิงหาคม 2565
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 17 สิงหาคม 2565
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 17 สิงหาคม 2565
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 17 สิงหาคม 2565
     6. Sale Manager 17 สิงหาคม 2565
     7. นักการตลาดออนไลน์ 17 สิงหาคม 2565
     8. เลขานุการ 17 สิงหาคม 2565
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 17 สิงหาคม 2565
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 17 สิงหาคม 2565
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 17 สิงหาคม 2565
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 17 สิงหาคม 2565
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 17 สิงหาคม 2565