Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช)
โรงแรม
เลขที่ 899/1,899/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-353011-2
044-353061
ตำแหน่งงานของ Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช) 34 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างทั่วไป(รายวัน) 05 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานจัดเลี้ยง(รายวัน) 05 ธันวาคม 2566
     3. พนักงานแม่บ้าน (รายวัน) 05 ธันวาคม 2566
     4. พนักงานล้างจาน (รายวัน) 05 ธันวาคม 2566
     5. พนักงานคนพิการ ***ด่วน*** 05 ธันวาคม 2566
     6. Fitness Staff 05 ธันวาคม 2566
     7. ผู้ช่วยจัดซื้อ **ด่วน** 05 ธันวาคม 2566
     8. Project Manager and Customer Support (Hotel Software) 05 ธันวาคม 2566
     9. Senior Salesperson (Hotel Software) 05 ธันวาคม 2566
     10. Europe Cook 05 ธันวาคม 2566
     11. พนักงาน IT 05 ธันวาคม 2566
     12. Reception (ประจำจังหวัดปราจีนบุรีและภูเก็ต) 05 ธันวาคม 2566
     13. Laundry Attendant 05 ธันวาคม 2566
     14. Resident Manager (Expat) 05 ธันวาคม 2566
     15. หัวหน้าคนสวน 05 ธันวาคม 2566
     16. Online Marketing 05 ธันวาคม 2566
     17. Chinese Cook 05 ธันวาคม 2566
     18. พนักงานล้างจาน (รายวัน) 05 ธันวาคม 2566
     19. พนักงานแม่บ้าน (รายวัน) 05 ธันวาคม 2566
     20. Senior Steward 05 ธันวาคม 2566
     21. ผู้ช่วยจัดซื้อ **ด่วน** 05 ธันวาคม 2566
     22. Waiter/Waitress 05 ธันวาคม 2566
     23. Front Supervisor**ด่วน** 05 ธันวาคม 2566
     24. Housekeeping Supervisor **ด่วน** 05 ธันวาคม 2566
     25. Room Maid 05 ธันวาคม 2566