สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดตั้งมาแล้ว 30 ปี โดยมีการดำเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาวะ,ผลิตสื่อและกิจกรรม,เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
45/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73210
02-408-1600
02-4081601 และ 02-4081602