บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า วิเคราะห์ การทดสอบสินค้าเกษตร เช่น สินค้าข้าว สินค้าแป้ง
สินค้าน้ำตาล และสินค้าเกษตรอื่นๆ
- ให้การตรวจสอบสินค้าและวิเคราะห์สินค้าอื่นๆ ด้วย เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์น้ำมัน แร่ธาตุต่างๆ
เลขที่ 819 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-1013118 ต่อ 32
02-1013119
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ 30 พฤศจิกายน 2564
     2. พนักงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ( QC ) ด่วน 30 พฤศจิกายน 2564
     3. พนักงานสวน 30 พฤศจิกายน 2564
     4. พนักงานธุรการบัญชีทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2564
     5. พนักงานฝึกหัดตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร 30 พฤศจิกายน 2564
     6. พนักงานรมยา (Fumigator) 30 พฤศจิกายน 2564
     7. Sales and Marketing Executive 30 พฤศจิกายน 2564