โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (Kincaid International School of Bangkok)
- รับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
- จัดพิมพ์เอกสารงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า , เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและนอกองค์กร
- งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
เลขที่ 205/73-74 ซอยผาสุกสันติ 3 ถนนพัฒนาการ 69 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-3217010-12
02-3217013
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (Kincaid International School of Bangkok) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูสอนภาษาไทย (สำหรับเด็กไทยและเด็กต่างชาติ) 14 สิงหาคม 2565