บริษัท บิ๊ก ฮัก แฟมิรี่ จำกัด (เลี้ยงไก่ในเครือคาร์กิล)
ยาสัตว์ อาหารสัตว์ ฟาร์ม
เลขที่ 75/18 ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 201303
063-9397136
038-389073
ตำแหน่งงานของ บริษัท บิ๊ก ฮัก แฟมิรี่ จำกัด (เลี้ยงไก่ในเครือคาร์กิล) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้าประจำฟาร์ม (จ.ลพบุรี) 14 สิงหาคม 2565
     2. สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ 14 สิงหาคม 2565