Young Sanook
ยังสนุก เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยค้นพบเส้นทางของตัวเอง และรู้จักใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
47 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
088-5959516
ตำแหน่งงานของ Young Sanook 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานชั่วคราว (ก.ย.-พ.ย.) 24 กันยายน 2564
     2. พนักงาน Part-time (เสาร์-อาทิตย์) 24 กันยายน 2564