บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
เลขที่ 191/84 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-4024545 ต่อ 201, 092-2807888
02-4024540
-