สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0-2763-2600 ต่อ 2619, 2615
0-2763-2700
ตำแหน่งงานของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและจัดหางาน (ดูแลนักศึกษาด้านการฝึกงาน) 27 ตุลาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่แนะแนวและส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา 27 ตุลาคม 2564
     3. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบัญชี 27 ตุลาคม 2564
     4. Technical support Engineer 27 ตุลาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ Graphic Design งานบริการวิชาการ 27 ตุลาคม 2564