วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
1. พาณิชยกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. อุตสาหกรรม
เลขที่ 134/1 หมู่ 3 ซอยวัดประชุมคงคา ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
038-234343-4
038-234343
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน คนสวน 30 กันยายน 2566
     2. ร้านค้าขายอาหาร 30 กันยายน 2566
     3. คนสวน 30 กันยายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 30 กันยายน 2566
     5. ครูพี่เลี้ยง 30 กันยายน 2566
     6. เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 30 กันยายน 2566
     7. พนักงานขับรถ 30 กันยายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 30 กันยายน 2566
     9. แม่บ้าน 30 กันยายน 2566
     10. เจ้าหน้าที่ธุรการ 30 กันยายน 2566
     11. ครูภาษาอังกฤษ 30 กันยายน 2566
     12. ครูคอมพิวเตอร์ 30 กันยายน 2566
     13. ครูโลจีสติกส์ 30 กันยายน 2566
     14. ครูวิทย์-คณิต 30 กันยายน 2566
     15. เจ้าหน้าที่พัสดุ 30 กันยายน 2566
     16. ครูอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า 30 กันยายน 2566
     17. ครูบัญชี 30 กันยายน 2566
     18. ครูการโรงแรม 30 กันยายน 2566