บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
" >
บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
นายหน้านิติบุคคล ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท การบริหารงานภายใต้
กฎหมาย และจรรยาบรรณตามวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจจากสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) กระทรวงการคลัง ตามใบอนุญาตเลขที่
ว 00018/2551 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้าน บาท ชำระเต็มตามจำนวนแล้ว

คณะผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ มีความเข้าใจในระบบธุรกิจ
ประกันภัยเป็นอย่างดี จากการร่วมสัมผัสการทำงานในหลายๆ บริษัทประกันภัยมาโดยตลอดติดต่อจน ณ ปัจจุบัน
เป็นปีที่ 20 นำมุมมองของการบริหารงานด้านประกันภัยในทุกด้านมาพัฒนาเจ้าหน้าที่และองค์กรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เอาประกันภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใน 4 ด้าน คือ
“รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจ สอบได้"

บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ มุ่งมั่นให้เป็นที่พึ่งพาของลูกค้า
และประชาชนคอยให้คำปรึกษาก่อน และหลังการตัดสินใจทำการซื้อประกันภัย เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับ จาก
เงื่อนไขความคุ้มครองทรัพย์สินอย่างครอบคลุม ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม อีกทั้งท่านจะได้การบริการที่
อบอุ่นเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัว จากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทในส่วนต่างๆ ฉะนั้นการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยใดๆ ก่อนการจ่ายเบี้ยประกันภัยไปควรทำการซื้อผ่านบริษัทนายหน้าที่มีความมั่นคง มีความรู้
ในกรมธรรม์ต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อคอยรักษาผลประโยชน์ให้ท่านเมื่อกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยขึ้น “คนไข้ต้อง
ฝากหมอ ฉันใด ประกันภัยต้องฝากไว้กับ 4 อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ฉันนั้น” เราจะเป็นเป็นผู้ดูแลปกป้องรักษา
ทรัพย์สินท่าน ดังสโลแกน Customer Custodian "คุณทำประกันภัย เราดูแล "อย่างมืออาชีพ"<br><br><center><img src=http://www.fourinsured.com/4ib/images/logo4.png width=350 alt="บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด" title="บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด"></center>
เลขที่ 62/11 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
และ เดอะคริสตัล พีทีที ชั้น2 ถนนชัยพฤกษ์
02-1968234 ต่อ 200, 092-887-8180
02-1968235