บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
ฟาร์มโคนม ฟาร์มถั่วงอก
30/3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
080-805-7298
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร 27 พฤศจิกายน 2565
     2. เจ้าหน้าที่รับออเดอร์ 27 พฤศจิกายน 2565
     3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ HR Manager 27 พฤศจิกายน 2565
     4. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 27 พฤศจิกายน 2565
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน 27 พฤศจิกายน 2565
     6. ช่างไฟฟ้า 27 พฤศจิกายน 2565
     7. ผู้จัดการทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2565
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหา) 27 พฤศจิกายน 2565
     9. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Financial Manager 27 พฤศจิกายน 2565
     10. สัตวบาลฟาร์ม 27 พฤศจิกายน 2565
     11. ผู้จัดการฟาร์ม 27 พฤศจิกายน 2565
     12. นักวิชาการโรคพืช 27 พฤศจิกายน 2565
     13. หัวหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 27 พฤศจิกายน 2565
     14. ช่างกลโรงงาน 27 พฤศจิกายน 2565
     15. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 27 พฤศจิกายน 2565
     16. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 27 พฤศจิกายน 2565
     17. เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงหญ้า 27 พฤศจิกายน 2565
     18. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 27 พฤศจิกายน 2565
     19. หัวหน้าฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก ) 27 พฤศจิกายน 2565
     20. ผู้ช่วยสัตวบาล 27 พฤศจิกายน 2565