บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
ฟาร์มโคนม ฟาร์มถั่วงอก
30/3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
080-805-7298
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. เจ้าหน้าที่รับออเดอร์ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ HR Manager 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ช่างไฟฟ้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ผู้จัดการทั่วไป 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหา) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Financial Manager 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. สัตวบาลฟาร์ม 08 กุมภาพันธ์ 2566
     11. ผู้จัดการฟาร์ม 08 กุมภาพันธ์ 2566
     12. นักวิชาการโรคพืช 08 กุมภาพันธ์ 2566
     13. หัวหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     14. ช่างกลโรงงาน 08 กุมภาพันธ์ 2566
     15. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     16. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 08 กุมภาพันธ์ 2566
     17. เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงหญ้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     18. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 08 กุมภาพันธ์ 2566
     19. หัวหน้าฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก ) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     20. ผู้ช่วยสัตวบาล 08 กุมภาพันธ์ 2566