Pegasus World
สถานประกอบการท่องเที่ยว
299 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
081-927-5954
ตำแหน่งงานของ Pegasus World 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างก่อสร้าง 27 กรกฎาคม 2564
     2. Administration Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 27 กรกฎาคม 2564
     3. คนสวน 27 กรกฎาคม 2564
     4. แม่บ้าน ( ไซด์งานบ้านหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น ) 27 กรกฎาคม 2564
     5. คนงานทั่วไป ( ประจำไซด์งานบ้านหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น ) 27 กรกฎาคม 2564
     6. แม่บ่านประจำออฟฟิศ ( รับด่วน หลายอัตรา ) 27 กรกฎาคม 2564