ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ธัญบุรี
ก) วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมระบบราง (Lead Promoter in Railway Entrepreneur & Industry)

ข) เป้าหมายศูนย์ 3 ปี
ศูนย์ฝึกอบรมการติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบราง (Railway Installation & Testing Center)

ค) พันธกิจ
1. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ติดตั้ง และทดสอบ
2. รวบรวมมาตรฐานหลักที่ใช้ในการผลิต ติดตั้ง และทดสอบ
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ติดตั้ง และทดสอบ
4. ส่งเสริมนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ติดตั้ง และทดสอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก). 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
025494419 หรือ 0841425915
025775026