บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากบีโอไอ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540 มีบริษัทฯ ในเครืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น, ฮ่องกง, จีน, อินโดนีเซีย, อเมริกา และกำลังขยายตลาดไปทั่วทุกทวีป และดำเนินธุรกิจด้านการผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่กรุงเพทฯ และมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
เลขที่ 467/4 ซอย มหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ถนน พระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
02-294-8045 ต่อ 142
02-294-8054
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. พนักงานบัญชี 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. พนักงานสนับสนุนการขายต่างประเทศ 25 กุมภาพันธ์ 2567