วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท
เลขที่ 290 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
02-744-7356 ต่อ 117-118