มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
องค์กรไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ (Knowledge based Society for Health) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการด้านสุขภาพที่ต้องการเห็นการทำงานในลักษณะที่เป็นมืออาชีพในงานสำคัญเพื่อสังคม 3 ด้าน คือ การจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ การศึกษา การเรียนรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
096-8704557
02-9392122
ตำแหน่งงานของ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่จัดสรรทุน (Grant) 20 มกราคม 2565
     2. นักวิชาการโครงการ (สัญญาจ้างโครงการ) 20 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่การเงิน 20 มกราคม 2565