De Arni Hotel Bangkok (โรงแรม เดอ อานี กรุงเทพฯ)
Hotel Business
เลขที่ 68 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-2357373
02-6371229
ตำแหน่งงานของ De Arni Hotel Bangkok (โรงแรม เดอ อานี กรุงเทพฯ) 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Receptionist - Japanese Speaking 27 พฤศจิกายน 2565
     2. พนักงานต้อนรับ ภาษาญี่ปุ่น ( Japanese Speaking) 27 พฤศจิกายน 2565
     3. RECEPTION พนักงานต้อนรับโรงแรม (ไม่ต้องมีประสบการณ์) 27 พฤศจิกายน 2565
     4. Guest Service - Japanese Speaking 27 พฤศจิกายน 2565
     5. Guest Service Agent / พนักงานต้อนรับ 27 พฤศจิกายน 2565
     6. พนักงานต้อนรับ ชาย/หญิง ไม่เน้นประสบการณ์ 27 พฤศจิกายน 2565
     7. แม่บ้าน โรงแรม 27 พฤศจิกายน 2565
     8. พนักงานต้อนรับ รอบดึก (์Night Shift Reception) 27 พฤศจิกายน 2565
     9. นักศึกษาฝึกงาน โรงแรม ทุกตำแหน่ง 27 พฤศจิกายน 2565
     10. Front Office Manager 27 พฤศจิกายน 2565
     11. แม่บ้าน 27 พฤศจิกายน 2565
     12. พนักงานต้อนรับ GSA 27 พฤศจิกายน 2565
     13. Waiter พนักงานเสริฟ 27 พฤศจิกายน 2565
     14. Bartender 27 พฤศจิกายน 2565
     15. F/O Supervisor 27 พฤศจิกายน 2565
     16. ช่างประจำอาคาร 27 พฤศจิกายน 2565
     17. พนักงานต้อนรับ ภาษาญี่ปุ่น GSA Japanese Speaking 27 พฤศจิกายน 2565
     18. Room Boy 27 พฤศจิกายน 2565
     19. Cook พ่อครัว แม่ครัว 27 พฤศจิกายน 2565