บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด
ตรวจให้การรับรองระบบคุณภาพ ISO
เลขที่ 3/32 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
087-0893984
02-2711799
ตำแหน่งงานของ บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (อายุไม่เกิน 27 ปี) 14 สิงหาคม 2565
     2. ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001, 14001, 45001 14 สิงหาคม 2565