บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
Rooted in a legacy of excellence since 1983, Simummuang Market has stood as the bedrock of Thailand's fresh produce industry. With a steadfast commitment to quality, we have grown to become the nation's largest fruit and vegetable wholesale market. Our recent completion of a comprehensive 5-year modernization project in 2020, marked by an investment of over 4 billion baht, underscores our unwavering dedication to progress. Driven by a vision to shape the landscape of agricultural distribution in Asia, we are resolute in our endeavor to establish the preeminent customer-centric hub for trading standardized and high-quality produce at fair prices. Our sprawling 724,283 sqm (453 rai) expanse stands testament to our scale and impact, fostering transactions that amount to an annual transaction value of 100 billion Baht (3 Billion USD). Yet, our significance extends far beyond numbers. Our vibrant market pulsates with life, catering to the needs of over 40,000 individuals daily. Our services do more than sustain; they drive livelihoods, nurture local farmers, and invigorate the essence of our community. Our role as the pivotal point for both local and imported fresh produce endows us with a profound responsibility. It's not merely trade; it's a commitment to the prosperity of local farmers and the enrichment of our stakeholders' lives. This commitment fuels our continued efforts to improve and modernize the entire Thai agricultural supply chain. Underpinning our strides toward the future is our transformative "Market 4.0" strategy. An embodiment of innovation, we are launching our E-Marketplace, incubating our proprietary logistic platform, and harnessing the power of data to herald a paradigm shift in the agricultural supply chain landscape. Our ambitions are clear: to be the household name synonymous with progress, a game-changer that ensures farmers thrive, businesses flourish, and quality prevails. As we usher in this era of change, our goal remains unwavering – to champion the principles of integrity, innovation, and inclusivity. We are Simummuang Market, a steadfast force in the heart of Thailand's agricultural journey, driving prosperity and progress.
เลขที่ 355/115-116 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
061-0318003
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Programmer 05 ธันวาคม 2566
     2. Sales Leasing Representative 05 ธันวาคม 2566
     3. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 05 ธันวาคม 2566
     4. System Analyst 05 ธันวาคม 2566
     5. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 05 ธันวาคม 2566