ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
11พนักงานส่งเสริมการขาย ( รับสมัครด่วน )
• ขยายฐานลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ • นำเสนอสินค้าให้แก่ร้านค้า และเกษตรกร • ดูแลให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ • จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย • ลงแปลงทำการทดลองสินค้าและเก็บข้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
12คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
- คิดคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายบริษัท - เขียนคอนเทนต์สื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท - ตอบคำถามลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
13เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
1. ประสานงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานต่างๆ 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียน 3. ติดตามผลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
14พนักงานขายและส่งเสริมการขายปุ๋ย (ภาคตะวันออก)
- ดูแลร้านค้าที่เป็นลูกค้าประจำพื้นที่ - ออกพบ เกษตรกร/ร้านค้า เพื่อส่งเสริมการขายในพื้นที่ - จัดทำแผน ส่งเสริมการขาย/ขาย - สรุปยอดขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด
15สัตวบาลส่งเสริม จ.สุพรรณบุรี
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรในโครงการ 2. วางแผนการผลิตสุกรขุน 3. ติดตามการจัดการฟาร์มและสุขภาพสุกร 4. คัดสุกรและขายสุกรขุน 5. ประสานงานขายสุกรขุนกับทีมขายสุกร 6. สั่งอาหารเข้าโครงการ ึ7...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
16สัตวบาล/พนักงานส่งเสริมการขาย
ดูแลระบบการจัดการในเล้าสุกร และผู้ใต้บังคับบัญชา - การจัดการสุกร เตรียมโรงเรือน - ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค - รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกสุกรสุกร - บันทุกข้อมูลและสรุปผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
17เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1. สุ่มเก็บและตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์รับเข้า 2. ทวนสอบสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 4. ตรวจสอบตัวอย่างผิดปกติในกระบวนการ 5...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
18พนักงานขาย
แนะนำสินค้า ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามแผนงานที่หน้างานมอบหมาย - วางแผนการขาย - เปิดลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเดิม - เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ ปิดยอดขาย - บริการหลังการขาย - ประสานงานกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
20พนักงานขายปุ๋ย
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด