ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
26พนักงานฝ่ายชำแหละ
1.ไล่สุกรเข้าคอก 2.คล้องขาสุกรได้ 3.ลากสุกรเข้าห้องเย็น/ย้ายซาก 4.แต่งคอย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
27พนังานบรรจุ
1.นำเนื้อสุกรบรรจุใส่ถุง 2.ดูสิ่งแปลกปลอมก่อนบรรจุใส่ถุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
28พนักงานธุรการ
1. ค้นหา - คีย์ ข้อมูล 2. พิมพ์เอกสาร และ จัดเก็บเอกสาร 3. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 4. ทำงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
29เจ้าหน้าที่เกษตกร
งานด้านเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสาร เพื่อวางแผน พัฒนา ดูแล ควบคุมการผลิต ตลอดจนให้ความรู้ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
30พนักงานดูแลสวน (รายวัน)
ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกต้นไม้ และงานเกษตรภายในโรงงาน 2.ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงงานทั้งหมด เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 3.งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด