ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
31ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสวน
1)วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด 2)ควบคุมแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่สวนให้เป็นไปตามแผนการทำงานที่วาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
32เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
รับและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามระบบของการจัดการโดยนโยบายของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและส่วนงานส่งออกของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกรนด์ เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
33เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
1. สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิต / ติดป้ายโฆษณา 2. นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 3. จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกร 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ 5. ติดตามผลการดำเนินงานก่อนและหลังการขาย 6....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
34ส่งเสริมการขายและการขาย
ออกต่างจังหวัด แนะนำสินค้า ให้ถึงผู้ใช้ด้วยความรู้จริง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด
36คนสวน (ปฏิบัติงานเชียงใหม่)
ทำสวน ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารและพื้นที่โดยรอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
39ผู้จัดการทั่วไป
1. บริหารจัดการงานและโครงการต่างๆของบริษัทให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย 2. วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 3. วางระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งบริษัทให้เหมาะสม ตลอดจนมอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
40สัตวบาลฟาร์ม
การจัดการโคเนิ้อและโคนม เตรียมโรงเรือน ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกโคนม บันทุกข้อมูลและสรุปผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด