ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
43พนักงานเลี้ยงสุกร (สนใจสมัครโทร 061-560-9666 )
หน้าที่ความรับผิดชอบ : [ เลี้ยงสุกร ] - ให้อาหารสุกร - ทำความสะอาดโรงเรือน - การคัดแยกสุกร - ดูแลและสังเกตุพฤติกรรมการเจริญเติบโตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
44ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมดูแลเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภค - ซ่อมบำรุงควบคุมการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
45สัตวบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของสัตว์ (ภายในฟาร์ม) - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกระบวนการขยายพันธุ์สัตว์ - ควบคุมดูแลคนงานที่รับผิดชอบ - การจัดการด้านอาหาร - การใช้ยา และโปรแกรมวัค...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
46นักวิชาการอาหารสัตว์
รับผิดชอบงานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า (ทั้งภายในและภายนอก), เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รวมถึงสนับสนุนงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร - พัฒ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
47พนักงานสัตวบาลส่งเสริม โครงการประกันราคาสุกรขุน
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรในโครงการ 2. วางแผนการผลิตสุกรขุน 3. ติดตามการจัดการฟาร์มและสุขภาพสุกร 4. คัดสุกรและขายสุกรขุน 5. ประสานงานขายสุกรขุนกับทีมขายสุกร 6. สั่งอาหารเข้าโครงการ ึ7...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
48สัตวบาลส่งเสริมโครงการประกันราคาสุกรขุน
1.ดูแลสุขภาพและการจัดการสุกรฟาร์มโครงการ 2. ตรวจรับสุกรเข้าขุน 3.แนะนำการใช้ยาและวัคซีน 4. ทำวัคซีน 5. สั่งอาหารยาและวัคซีน ให้โครงการ 6. ประเมินนน.สุกรและชั่งนน.สุกรขุน 7.บันทึกข้อมูลการเลี้ยง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
49พนักงานขาย
แนะนำสินค้า ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามแผนงานที่หน้างานมอบหมาย - วางแผนการขาย - เปิดลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเดิม - เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ ปิดยอดขาย - บริการหลังการขาย - ประสานงานกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
50สัตวบาล
ดูแลระบบการจัดการในเล้าสุกร และผู้ใต้บังคับบัญชา - การจัดการสุกร เตรียมโรงเรือน - ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค - รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกสุกรสุกร - บันทุกข้อมูลและสรุปผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด