ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
41ผู้จัดการทั่วไป
1. บริหารจัดการงานและโครงการต่างๆของบริษัทให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย 2. วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 3. วางระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งบริษัทให้เหมาะสม ตลอดจนมอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
42สัตวบาลฟาร์ม
การจัดการโคเนิ้อและโคนม เตรียมโรงเรือน ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกโคนม บันทุกข้อมูลและสรุปผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
43ผู้จัดการฟาร์ม
1.บริหารจัดการงานและโครงการต่างๆของฟาร์มโคนมให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย 2.วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของฟาร์ม 3.วางระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งฟาร์มให้เหมาะสม ตลอดจนมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
44พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคอีสาน)
- ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต้นกระดาษ ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท - ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ และติดตามสัญญาเก็บกลับ - สรรหาตัวแทนขายกล้าตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ - พบปะผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
45ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ส่วนงานลานวางกล้า (1 อัตรา) 1. ควบคุมการทำงานของ พนักงานรายวัน ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อให้ได้กล้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกล้าไม้ และจัดส่งให้แผนก Dispatching ตามความต้องการของลูกค้า 2. จัดเก็บข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
46หัวหน้าแปลง
หัวหน้าแปลง (ไม้ยืดอายุ) 1.วางแผนจัดการแปลงปลูกที่เป็นที่ดินของเกษตรกร 2.ดูแลงานเตรียมพื้นที่ปลูกและบำรุงรักษาต้นกระดาษ 3.จัดหาผู้รับเหมางานดูแลการปลูกและตัดฟันไม้ 4.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
49เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงหญ้า
- ควบคุมและปฏิบัติการในเชิงวิเคราะห์หาเหตุผลในด้านเกี่ยวกับพืชในทุกกระบวนการทำงาน - วางแผนผลิต และดูแลบำรุงรักษาแปรงหญ้าเนเปียร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาที่ได้รับหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
50หัวหน้าฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก )
- วางแผนการผลิต และ การใช้ทรัพยากร เพื่อตอบสนองทั้งในด้านคุณภาพต้นทุนและการเปลี่ยนแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามผลการบริหารงานประจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด