ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
52เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงหญ้า
- ควบคุมและปฏิบัติการในเชิงวิเคราะห์หาเหตุผลในด้านเกี่ยวกับพืชในทุกกระบวนการทำงาน - วางแผนผลิต และดูแลบำรุงรักษาแปรงหญ้าเนเปียร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาที่ได้รับหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
53หัวหน้าฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก )
- วางแผนการผลิต และ การใช้ทรัพยากร เพื่อตอบสนองทั้งในด้านคุณภาพต้นทุนและการเปลี่ยนแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามผลการบริหารงานประจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
54นักวิชาการโรคพืช
-วางแผน/จัดเตรียม/ปลูก/เก็บเกี่ยว พืช/สมุนไพร ให้กับแปลงทดลอง ตามบริษัทกำหนด -ทำข้อมูลการปลูกทั้งหมด -เตรียมแปลงปลูก/สำรวจแปลงปลูก/วิเคราะห์คุณภาพแปลง -สำรวจและวิเคราะห์โรคพืช พร้อมทั้งหาทางแก้ไข ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
55ผู้ช่วยสัตวบาล
การจัดการโคเนิ้อและโคนม เตรียมโรงเรือน ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกโคนม บันทุกข้อมูลและสรุปผล งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
56เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคนม (สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก !!!
- รับผิดชอบ ดูแลเลี้ยงลูกโค และพื้นที่คอกโครวม - ดูแลรักษาระบบรีดนม และดูแลแม่โคภายในฟาร์ม - งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคนม เช่น แต่งกีบ ผสมเทียม - ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มโคนมร่วมกับเกษตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
57เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคนม (สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก !!!
- รับผิดชอบ ดูแลเลี้ยงลูกโค และพื้นที่คอกโครวม - ดูแลรักษาระบบรีดนม และดูแลแม่โคภายในฟาร์ม - งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคนม เช่น แต่งกีบ ผสมเทียม - ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มโคนมร่วมกับเกษตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)