ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 89 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1ที่ปรึกษาออนไลน์ (Palfish Care) - PalFish Thailand
1. ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการกำหนดและวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษ 2. รับผิดชอบและติดตามผลด้านการเรียนของนักเรียน ตอบคำถามและให้คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครอง 3. ใช้โทรศัพท์และไลน์เพื่อการติดต่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : PalFish Thailand
2อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
3อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบัญชี
1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาบัญชี เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมก...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
4เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและจัดหางาน (ดูแลนักศึกษาด้านการฝึกงาน)
1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา เข้าพบสถานประกอบการ และประสานการนิเทศสหกิจศึกษา จัดประชุมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 3. ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
5อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึก...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
6เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
1. วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่สอนด้วยหลักสูตร English Program (EP) เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
7เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและสารบรรณ (สำนักงานอธิการบดี)
1. การดำเนินงานด้านเลขานุการ - ประสานการจัดทำนามบัตร, จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย, และเอกสารขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดี - สนับสนุนการจัดการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
8อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
1.วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐาน 2.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการห...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
9ICC Support & Administrator
1. ดูแลจัดทำงานด้านเอกสารและการประเมินของศูนย์ ICC 2. ดูและระบบ Digital Signage 3. ประสานงานระหว่าง User และ Technical Support Engineer 4. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 5. ดำเน...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
10อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)