ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
111พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (CMS)
• ตรวจตราระบบ Central Monitoring System (CMS) และติดต่อลูกค้า หรือรายงานให้ เจ้าพนักงานตำรวจทราบ เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ ตามความเหมาะสม • ตรวจสอบความปลอดภัยของเคหสถาน ร้านค้า ของลูกค้า จากในระบบ • ตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แองโกลอีสต์ชัวร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (AEG)
113พนักงานธุรการ
- จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานกับฝ่ายช่าง - รวบรวมและจัดทำเอกสารส่งแผนกบัญชีเพื่อวางบิล - งานอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
114พนักงานจัดทำเอกสารและประสานงาน
จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลบันทึกข้อมูลของเอกสาร ประสานงานด้านเอกสาร ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
115เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดเตรียมเอกสารจ่ายต่างๆ จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
116ธุรการ ประสานงาน
จัดทำจัดเก็บเอกสาร ติดต่อติดตามเอกสาร ประสานงานลูกค้า และประสานการจัดประชุมต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
117พนักงานบัญชี ด่วน!!
- จัดทำเอกสารด้านการเงิน และบัญชี - จัดทำใบสำคัญจ่าย เอกสารการจ่ายเงิน และภาษี - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
118เจ้าหน้าที่วางแผน
1.ควบคุม/ดูแลวางแผนงานผลิต 2.แก้ัไขปัญหาที่จะกระทบต่อการผลิต 3.รายงานผลการดำเนินงานการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
119ธุรการบัญชี
1.ลงรายการเก็บ/จัดส่ง/การชำระเงิน ของพนักงานเก็บน้ำมันต่างจังหวัด 2.ติดตามงานอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานให้หัวหน้างานทราบอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบข้อมูลงานกับเอกสารที่ได้รับใกห้ถูกต้อง 4.งานอื่นๆที่ได้ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
120พนักงานธุรการบัญชี /ผู้ช่วยธุรการบ/ช
งานประสานงานและงานด้านเอกสารชื้อขายและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิกเกอร์ เพาเวอร์ จำกัด