ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
161เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สั่งซื้อวัตถุดิบ เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด
163เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ (ด่วน)
ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
164เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนที่สุด)
1. วิเคราะห์อัตรากำลังคนทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 2. สรรหาบุคลากรให้ได้ตามอัตรากำลังขององค์กร 3. รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติ นำส่งเอกสารตามระบบของผู้ว่าจ้าง 4. จัดกระบวนการฝึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
167เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
168เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการ สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์พนักงาน จัดทำสัญญาจ้างงาน ตามความต้องการจ้างงาน ประสานดำเนินการสวัสดิการให้กับพนักงานตามระเบียบบริษัท จัดเก็บข้อมูลเอกสารงานบุคคล จัดการประชุม กิจกรรมสันทนาการ ในโอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จำกัด
169Account Officer
ดูแลงานจัดทำเอกสารใบสำคัญรับชำระหนี้ จ่ายเช็ค รับวางบิล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จำกัด
170ธุรการบัญชี
ทำเอกสารรับ-จ่าย สต๊อกสินค้า และตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณัฐกร สปอร์ต คลับ จำกัด