ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 210 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
11เลขานุการ
1. บันทึกรายงานการประชุม 2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. นัดหมาย ติดตามงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
12เลขานุการ (เป็นคริสเตียน)
เช็คอีเมล โพสต์เฟสบูุ๊ค เช็คงานแม่บ้าน เตรียมใบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงาน เตรียมใบเสร็จรับเงินเดือนพนักงาน และอื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
15Assistant
1. บริหารจัดการตารางเวลาของผู้บริหาร ตลอดจนรับรองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2. ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ และให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
16เลขาผู้บริหาร
-งานแอดมินประสานงานเป็นผู้ช่วยด้านต่างๆ -วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร – ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด
18Secretary/ Sales
The scope will range from individuals, customers, staff, both internationally and domestically. In order to deliver the best standards of customer service... 1. Able to work as a team Good skill i...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nityo Technologies ltd.
19Business Secretary
ขอบเขตจะรวมตั้งแต่ดูแลบุคคล, ลูกค้า, พนักงานระดับ Staff ทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อที่จะส่งมอบมาตรฐานที่ดีที่สุดในการบริการลูกค้า 1. สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างดีและมีทักษะในการสื่อสารกับพนั...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nityo Technologies ltd.
20การตลาด
หาลูกค้าตรวจสุขภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center