ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
164เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!! (พระราม 3)
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีทั้งรายรับ-รายจ่าย (เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกต่างๆ เป็นต้น) - บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านแม่ อินเตอร์เทรด จำกัด
165พนักงานบัญชีทรัพย์สิน
1. บันทึกและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ติดต่อประสานงานจดทะเบียนเครื่องจักร 3. จัดทำรายละเอียดการซื้อตามบัตรส่งเสริม BOI 4. จัดเก็บเอกสารการ Maintenance เครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
166พนักงานแผนกบัญชี
บันทึกรายรับรายจ่าย ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd.
168บัญชี
- บันทึกบัญชี รับ-จ่าย - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้ - ตรวจสอบเอกสาร Invoice ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำเอกสารใบวางบิล และแผนงานเก็บเช็ค - ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
169บัญชี (โทร.089-926-5751)
- ดูแลเกี่ยวกับบัญชี,การเงิน ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์เทคเลเซอร์ จำกัด