ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 71 หน้า จำนวน 705 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1.วิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตร ความต้องการในการฝึกอบรมและวางแผนฝึกอบรมประจำปี รวมถึงกำหนดงบประมาณ 2.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ 3.สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้ 4.ตรวจติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 5...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี-บุคคล
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 :- วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ 3. จัดพิมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา
-สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติ -ประกาศตำแหน่งงานที่รับสมัครตามช่องทางต่างๆตามลูกค้าต้องการ เช่น เว็บสมัครงาน -วิเคราะห์Job Description ตามตำแหน่งงานของลูกค้า -ประสานงานนัดสัมภาษณ์ระหว่างบริษัทกับผู้สมัค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสรรหาว่าจ้างบุคคลากร และงานฝึกอบรมพนักงาน - งานทะเบียน และเอกสารงานบุคคล - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI พนักงาน) - งานธุรการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร - งานอื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
7Recruitment Manager ผู้จัดการแผนกสรรหา
1. ดูแลและสรรหาว่าจ้างพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับงาน ในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับจัดการ และปฎิบัติการ 2.จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3.วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
8Training Manager ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
1.งานวางแผนการฝึกอบรม 2.พัฒนาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการหน้าสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดำเนินการฝึกสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
9Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
1.สรรหาพนักงาน (Recruitment) เช่น ประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร ทดสอบ-สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าประจำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรณีทดแทน และรองรับพนักงานเพื่อเปิดสาขาใหม่ 2.วางแผนวิธี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น 2. นัดหมายสัมภาษณ์งานด้วยวิธีการต่างๆ 3. จัดทำคลิปประกาศหาพนักงานผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ 4. คัดเลือกผู้สมัครที่ตรงความต้องการ เเจ้งผลการสัมภาษณ์ 5. จัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิชิ นิ ซัน จำกัด