ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 24 หน้า จำนวน 239 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1HR and Admin
รายละเอียดงาน 1. สรรหา และนัดสัมภาษณ์พนักงานตามโครงสร้างของบริษัท 2. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3. ดูแลงานด้านประกันสังคม การหักภาษีเงินได้พนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กวิน บราเธอร์ส จำกัด
2ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขยายงาน
-ขยายงานด้านบุคลากร -ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายงาน -ดูแลสอนงานพนักงานและพัฒนาบุคลากร ทำงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มพีเอ็น บิซิเนท ชับพอร์ต จำกัด (MPN)
4ด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จ.ปทุมธานี
เป็นเจ้าหน้าที่ ของ บริษัท จ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นธุรกิจ ประเภทรับจ้างเหมาแรงงาน *สนใจโทร สัมภาษณ์ 0816125626 หรือ ส่งข้อมูลการสมัครงาน มาที่ ไลด์ ID : jcsjobcenter *ประจำที่ หน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR Officer)
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน จัดทำสถิติ ขาด ลา มาสาย และพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน - ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการต่างๆ - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
6บุคคลภาคสนาม
- ประสานงานภายใน - ดูแลพนักงาน - ดูแลตรางงานและบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม **ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดลี่ ไอซ์ จำกัด
8เจ้าหน้าที่อบรม
1.ร่วมวางแผนการฝึกอบรมประจำปีกับผู้บังคับบัญชา 2.จัดการฝึกอบรมตามหน่วยงานที่มีร้องขอ และตามแผนการ 3.ประเมินการฝึกอบรมและทำรายงานผลการประเมินหลังการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลจัดการฝึกอบรมเป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่บุคคล
1. สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน 2. วางแผนและสรรหาบุคลากรให้ครบตามอัตรากำลังคนของหน่วยงาน 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายตรวจเพื่อจัดพนักงานลงประจำหน่วย 4. ดูแลการรับสมัครพนักงานทำความสะอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
10ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของฝ่ายบุคคล 2.การวางแผน และมอบหมายภาระกิจ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โครงสร้างกลุ่มงาน,ตำแหน่งงาน,ค่างาน,ระบบการบริหารผลงาน เป็นต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด