ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
12Pre-commissioning Electrical Engineer
1. วางแผน E&I Pre-commissioning Electrical 2. ควบคุมการ Test & Inspection (Loop, Function) สำหรับ Electrical System และการ Test & Simolate Function (looptest Interface to DCSonHMI) สำหรับงาน Instrume...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
13วิศวกร /เจ้าหน้าที่ทดสอบ
ทำหน้าที่ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด
14วิศวกรขาย ระยอง
- มีฐานลูกค้าให้ กทม. ระยอง นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ - มีความกระตือรือร้น ทำงานคล่องแคล่วในการประสานงาน รวมถึงการติดตามงานกับลูกค้าได้ดี - เสนอขาย/ ระบบ Fire and Gas - ให้คำแนะนำสินค้า Fire and Gas - ม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลเทคโนโลยี จำกัด
15Document Project
1. ทำเอกสารประกอบการทำงานทั้งหมด ยกเว้น BOQ.BOM 2. ออกหน้างานเป็นบางครั้งกับ Engineer 3. ออกไปประชุมกับลูกค้า เรื่องการทำเอกสารต่างๆในการทำงาน 4. เมื่อได้รับ PO จากฝั่งเซล ต้องเตรียมเอกสารเพื่อนัดแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลเทคโนโลยี จำกัด
16ช่างเทคนิค (Technical Engineer)
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับลูกค้า ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องจักร ดูแลงานบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

07 กุมภาพันธ์ 2566
18รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร)
- กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้ - พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
19ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor)
1. ควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ หลังการบรรจุและปิดฝา ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด 2. จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
20วิศวกรซ่อมบำรุง
1. ควบคุมดูแลส่วนงานซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO GMP HACCP FSSC 2. ควบคุมการดูแลการซ่อมเครื่องจักร ให้เสร็จตามกำหนดเวลา 3. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด